Vi siktar högt. År 2030 ska Resonas klimatpåverkan i produktion och drift vara 70% lägre än 2022. För att nå dit jobbar vi med tydliga hållbarhetsmål. Vi är övertygade om att det går att bygga billigare och med avsevärt lägre klimatpåverkan än i dag och vill driva klimatarbetet i bostadsbyggandet.

Hållbarhet

Klimatfrågan är Resonas huvudfokus. Den är en lika naturlig del av beslutsfattandet som ekonomi, byggbarhet och kundnöjdhet. Genom att äga hela kedjan från förvärv, projektering, marknadsföring, byggnation till eftermarknad och förvaltning, har vi stor rådighet över val och beslut. Vi jobbar med hållbarhet i alla skeden av våra projekt. Se här för att ta del av vår miljöpolicy.

Vi fokuserar på att minimera våra egna utsläpp i produktion och drift, men kommer också behöva hitta lösningar för neutralisering av de utsläpp som inte kan undvikas. Arbete med att ta fram riktlinjer för kompensation pågår. Vi avser att minska våra utsläpp stegvis, och har målnivåer per produktionsstartår för våra kommande projekt. Dem kan du se i vår hållbarhetsrapport.

Vi arbetar självklart inte enbart med klimatfrågan. Bland annat har vi som mål att förutsättningarna för biologisk mångfald ska vara bättre efter byggnation än innan och att i våra hyresprojekt alltid erbjuda bostäder till människor som står långt ifrån bostadsmarknaden, via tex kommun eller frivilligorganisation.

Mål 2030

  • 70% lägre klimatpåverkan från produktion och drift jämfört med år 2022
  • 42% minskning av scope 1 och 2 jämfört med 2022 års värden

Klimatfrågan är vårt huvudfokus.

Aktivt klimatarbete

Resona letar ständigt efter samarbeten och ny teknik som kan minska verksamhetens klimatpåverkan. Vi gör våra klimatkalkyler själva. På så sätt får vi snabb återkoppling och kan jämföra utfallet för olika vägval och alternativ. Vi beräknar också vår klimatpåverkan årligen i alla 3 scope för att säkerställa att vi fokuserar på de mest omfattande utsläppen. Våra klimatmål för scope 1 och 2 2030 är i linje med vetenskapen och godkända av Science Based Targets initiative (SBTi) Länk: Ambitious corporate climate action – Science Based Targets. Du kan se hur det går för oss i vår senaste hållbarhetsrapport längst ner på sidan.

Långsiktighet med egen förvaltning

Vi förvaltar bostadsrättsföreningar i två år och är långsiktiga förvaltare av våra hyresrätter, vilket ger oss kunskap om hur tekniken vi använder fungerar och möjlighet att optimera energianvändningen i drift.

Medlemmar i hållbarhetsforum

Resona är aktiva medlemmar i initiativen HS30 (Stockholm), LFM30 (Malmö) och Färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch för att dela kunskap och tillsammans med branschkollegor driva utveckling och påskynda hållbarhetsarbetet.

Biologisk mångfald

Vår målsättning är att förutsättningarna för biologisk mångfald ska vara bättre efter byggnation än innan. Detta uppnås bland annat genom att minimera hårdgjorda ytor, välja lokala växter, utveckla flerfunktionella grönytor som även främjar rekreation och dagvattenfördröjning osv. Det innebär också att vi väljer mark att bebygga aktivt. Vi väljer ibland bort möjligheter för att naturvärdena på platsen är för höga.

Social Hållbarhet

Som bostadsutvecklare har vi en möjlighet att stötta lösningar som gör att människor som idag står långt från bostadsmarknaden får en egen bostad. Det gör vi i samarbete med Stockholm Stadsmissions Bobyrån, som vi upplåter lägenheter till i våra hyresprojekt.
Vi arbetar också med inkluderande hyreskriterier och att erbjuda kommuner lägenheter för sociala behov för att bidra till att fler får tillgång till en bostad.

Resonas projekt har idag

Resonas projekt har i dag

  • Klimatkalkyl som görs i tidigt skede och ligger till grund för teknik- och materialbeslut.
  • Detaljerad energiuppföljning som ligger till grund för optimering, förbättring av kommande projekt och individuell mätning och debitering.
  • Solceller för att minska behovet av köpt energi och minska klimatpåverkan från driften.

Utöver våra generella mål ska våra hyresrätter också:

  • Vara klimatneutrala enligt LFM30s definition, dvs minst klara målgränsvärdet för klimatpåverkan i produktion och dessutom neutralisera den klimatpåverkan som inte går att undvika.
  • Vara plusenergihus, dvs på årsbasis ha en högre primärenergiproduktion än primärenergibehov.
  • Ha bättre förutsättningar för biologisk mångfald efter byggnation än innan. Vi använder Stockholms stads grönytefaktorberäkning för att beräkna detta.
  • Erbjuda bostad till strukturellt bostadslösa och andra som står långt från bostadsmarknaden via aktuell kommun, stadsmission eller liknande organisation.

Vid produktion och drift av hyresrätter ges stora möjligheter att sätta höga hållbarhetsmål. Det beror på att vi själva förvaltar de hyresfastigheter vi bygger och därför kan säkerställa att de tas om hand om på rätt sätt. Här kan vi få avkastning på långsiktiga lösningar som kostar mer initialt, men som lönar sig över tid.

Utöver dessa ambitiösa mål arbetar vi även till exempel med hållbarhetsarbete i leverantörskedjan och avfallshantering.

Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete i Resonas hållbarhetsredovisningar!