Vi siktar högt. År 2030 ska Resonas alla projekt vara klimatneutrala. För att nå dit jobbar vi med tydliga hållbarhetsmål. Vi är övertygade om att det går att bygga billigare och med avsevärt lägre klimatpåverkan än i dag och vill driva klimatarbetet i bostadsbyggandet.

Hållbarhet

Klimatfrågan är Resonas huvudfokus. Den är en lika naturlig del av beslutsfattandet som pris, byggbarhet och kundnöjdhet. Genom att äga hela kedjan från förvärv, projektering, marknadsföring, byggnation till eftermarknad och förvaltning, har vi stor rådighet över val och beslut. Vi jobbar med hållbarhet i alla skeden av våra projekt.

För att bli klimatneutrala är Resonas första prioritet att minimera de egna utsläppen, både i drift och produktion. Först därefter tittar vi på eventuella kompensationsåtgärder. Vi avser att minska våra utsläpp stegvis, och har målnivåer per produktionsstartår för våra kommande projekt. Dom kan du se i vår hållbarhetsrapport. Metodiken för att bli klimatneutrala är LFM30s, där vi också är medlemmar.

Klimatfrågan är vårt huvudfokus.

Aktivt klimatarbete

Resona letar ständigt efter samarbeten och ny teknik som kan minska verksamhetens klimatpåverkan. Vi gör våra klimatkalkyler själva. På så sätt får vi snabb återkoppling och kan jämföra utfallet för olika vägval och alternativ.

Långsiktighet med egen förvaltning

Vi förvaltar bostadsrättsföreningar i två år och är långsiktiga förvaltare och ägare av våra hyresrätter, vilket ger oss kunskap om hur tekniken vi använder fungerar och möjlighet att optimera energianvändningen i drift.

Medlemmar i hållbarhetsforum

Resona är aktiva medlemmar i initiativen HS30 (Stockholm), LFM30 (Malmö) och färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningsbransch för att dela kunskap och tillsammans med branschkollegor driva utveckling och påskynda hållbarhetsarbetet.

Mål i projekt

Resonas projekt har i dag

  • Klimatkalkyler som görs i tidigt skede ligger till grund för teknik- och materialbeslut och uppdateras efter hand som projekten fortskrider.
  • Energiuppföljning som ligger till grund för optimering, individuell mätning och debitering samt förbättring av kommande projekt.
  • Solceller för att minska behovet av köpt energi och minska klimatpåverkan från driften.

Våra hyresrätter har dessutom redan idag som målsättning att

  • Vara klimatneutrala enligt LFM30:s definition, det vill säga minimera klimatpåverkan från produktionen av byggnaden och kompensera den klimatpåverkan som är oundviklig.
  • Vara plusenergihus, vilket innebär hus som på årsbasis har högre energiproduktion än energibehov.
  • Ha bättre förutsättningar för biologisk mångfald efter byggnation än innan, vilket innebär ett högt fokus på flerfunktionella grönytor som även främjar rekreation och dagvattenfördröjning.

Vid produktion och drift av hyresrätter ges stora möjligheter att sätta höga hållbarhetsmål. Det beror på att vi själva förvaltar de hyresfastigheter vi bygger och därför kan säkerställa att de tas om hand om på rätt sätt. Här kan vi få avkastning på långsiktiga lösningar som kostar mer initialt, men som lönar sig över tid.

Utöver dessa ambitiösa mål arbetar vi även till exempel med inkluderande hyreskriterier, hållbarhetsarbete i leverantörskedjan och avfallshantering.